Stránky Skalenských hasičů

Vše o dění v našem sboru

Novinky

Pár informací pro Vás

Pozor, začala topná sezona.

Za prvních šest měsíců roku 2009 evidovali hasiči celkem 423 požárů, které souvisely s provozem topidel a komínů. Je to nejvíce od roku 2006. Tyto požáry za sebou zanechaly škody za 61,306 mil. Kč, dva lidé zemřeli a 44 přitom bylo zraněno. V roce 2008 zasahovali hasiči u celkem 729 požárů (3,5% ze všech požárů), které souvisely s provozem topidel a komínů. Škody způsobené těmito požáry se vyšplhaly na téměř 108 mil. Kč. Při těchto požárech přišlo, pět lidí o život 76 osob bylo zraněno.

Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru od topidel a komínů patří nesprávná obsluha topidla ( v roce 2008 to bylo 146 případů), manipulace ze žhavím popelem ( 104 případů), umístnění hořlavých látek v blízkosti topidla ( 77 případů), špatné umístnění či instalace topidla (54 případů), zazděný trám nebo spáry v komíně (90 případů), častou příčinnou požáru byly také jiskry z komína a vznícení sazích ( 114 případů). Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo úniky zplodin. Stačí zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a ohnivý kohout může „ spolknout“ celou domácnost. Ještě před topnou sezonou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejenom ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak výkon předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstí může zabránit to, když si uživatel sám zkontroluje, zda má řádně upevněný kouřovod, zda není někde kouřovod nebo spotřebič propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů.

Péče o komíny je nezbytnost.  Komíny, o které se vlastník objektu nestará, mohou být příčinou požáru. Povinností vlastníků, správců a uživatelů budov a dalších objektů i uživatelů spotřebičů paliv ve vztahu k čištění komínů jsou stanoveny zvláštním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva vnitra č.111/1981 Sb., o čištění komínů a ČSN 73 4205 Komíny. Vyhláška o čištění komínů stanoví lhůty pro čištění a kontrolu komínů. Komíny do kterých jsou zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 kW, se musí čistit šestkrát ročně. Jsou li do komínů zapojeny spotřebiče na plynná paliva do výkonu 50 kW, pak se – pokud jsou opatřeny komínovou vložkou – kontrolují dvakrát ročně. Pokud nejsou tyto komíny opatřeny komínovou vložkou, tak musí být zkontrolovány šestkrát ročně. Komíny odvádějící spaliny od kotlů s výkonem nad 50 kW se mají kontrolovat čtyřikrát ročně. Jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních objektech a nejsou- li užívány celoročně, stačí kontrola a čištění komínů jednou do roka. Za bezpečný provoz spotřebičů paliv odpovídá každý uživatel. Ten je povinen ohlásit správci objektu každé nové připojení spotřebiče paliv ke komínu a plnit vyhláškou vyjmenované povinnosti. Správce každého objektu je povinen umožnit kominické firmě podmínky pro řádné čištění a kontrolu komínů, zejména volný a bezpečný přístup ke komínu. Následně musí odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny při čištění, kontrole nebo zkoušení komínu a zajistit aby se nepoužívaly komíny a spotřebiče, u nichž byla zjištěna závada bránicí bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění.    

Pozor na uskladnění paliva. Některá paliva mají sklon k samovznícení. Nejnáchylnější k samovznícení je méně kvalitní především hnědé uhlí a brikety. Úplně nejnebezpečnější jsou briketové třísky a zlomky, proto se jejich skladování nedoporučuje. Samovznícení podporuje především ukládání paliva ve velkých hromadách, vlhkost, nestejnoměrná zrnitost nebo přítomnost zbytků jiných hořlavých látek. Nesmí se např. mísit černé a hnědé uhlí, rovněž se nesmí mísit dřevo a uhlí apod. Plochy, na kterých je palivo skladováno, musí být urovnány, vyčištěny, zbaveny porostu a uválcovány, aby se na nich nedržela voda. Podkladem nesmí být železitá škvára, jíl, cihlová drť nebo další materiály, které prokazatelně zrychlují proces samovznícení. Protože samovznícení nepříznivě ovlivňuje i vlhkost, nesmí se naskladňovat palivo, jež obsahuje vysoké množství vody. Musí se také dbát na to, aby prostory pro skladování byly zajištěny tak, aby do zásob paliva nezatékala voda. Nad uskladněným palivem musí být volný prostor, aby bylo zajištěno odvětrání. Ten kdo skladuje tuhé palivo, je povinen pravidelně sledovat, zda nedochází k jeho samovznícení. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech. U briket se doporučuje v prvních třech dnech provádět kontroly každých šest hodin. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry, které je nejvíce viditelné v ranních hodinách. Z hromady již také může být cítit dým (pozor na jedovatý CO – oxid uhelnatý) nebo lze zaznamenat zvýšenou teplotu. Zvýšení teploty na povrchu lze poznat např. dotekem ruky, účinnější však je sledovat teplotu zasunuté tyče. Dojde li ke zvýšení teploty na 40 – 50 stupňů celsia, je nutné hromadu ochladit přeházením, nebo rozhrabáním na volné místo. Při dosažení teploty 65 stupňů se již jedná o vznícené palivo bez možnosti dalšího skladování.                                                                                                 

                                                                                                            Roman Melničuk – jednatel SDH Skalná
Poslední komentáře
20.04.2017 11:12:04: Pokud se přejete objednávat produkty značky Betterware. Katalog Betterware najdete na našich stránká...
10.04.2015 17:43:02: www.oricosmetics.cz Oriflame registrace www.ori-cosmetics.cz Oriflame katalog www.krasa365.cz Orif...
20.01.2013 19:37:47: Korálek World Vám nabízí korálky a komponenty pro Vaše vlastní tvoření. V sortimentu naleznete např....
 
Kontakt wildfire@xmail.cz ICQ 220064988